نام پروژه: طرح توسعه پارس جنوبی

کارفرما: پتروسینا آریا

کارفرما اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

وضعیت پروژه: درحال اجرا

 

جزییات سوابق اجرایی پروژه های شرکت :

طرح توسعه فازهای 22 و 24 پارس جنوبی:

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

اعضای کنسرسیوم : شرکت پتروسینا آریا ، شرکت صدرا

موضوع پروژه :

  • نظارت برپیش راه اندازی،اجرای عملیات راه اندازی وStart-upپالایشگاه

 

شرح پروژه :

مجموعه پالایشگاه گازی فازهای 23،22 و24 درساحل خلیج فارس درمنطقه ویژه پارس 2 در 230 کیلومتری شهر بوشهرایران واقع شده است. این پالایشگاه با ظرفیت پالایش 2000   MMSCFDبرای تولیدگازصادراتی،اتان گازی باکیفیت موردنظرواحدهای پتروشیمی،پروپان وبوتان بادرجهت جاری ومیعانات تثبیت شده طراحی وساخته شده است.

تاسيسات دریایی

تعدادچاه: (36+2) حلقه، ( دوحلقه به عنوان Appraisal )

تعدادسکوهای دريائی: 4 سکو هريک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز .

خطوط لوله دريايي

خطوط لوله اصلي: دوخط 32 اينچی انتقال گازازسکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی جمعاً بطول 210 کيلومتر به همراه دو رشته خط 4 اينچ تزريقMEG .

خطوط لولهInfield : دورشته خط 18 و 20 اينچ يانتقال گازازسكوهاي اقماري به خروجي سكوهاياصلي،جمعاًبطول 14 كيلومتربه همراه دورشته خط لوله 4 اينچ تزريقMEG.

پالايشگاه خشكي

دراين پالايشگاه گازبه همراه مايعات ورودي فرآورش گرديده ومحصولات ذيل توليد ميگردد:

- 50 ميليون استانداردمترمكعب درروزگازتصفيه شده.

- 1/1 ميليون تن درسال گازمايع جهت صادرات.

- 80 هزاربشكه در روزميعانات گازي جهت صادرات.

- يك ميليون تن درسال گازاتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.

محصولات جانبي

گوگرد (محصول جانبي فرآيندشيرين سازي گاز) 400 تن درروزجهت صادرات.

آبگيرفازهای22و24:

بمنظورتامين آب موردنیازپالايشگاه،تأسيسات آبگيرشامل حوضچه ورودي،سيستم توليدوتزريق كلر،پمپهاي آب درياوسیستم نمکزدایی براي مجموعه پالايشگاههای 22-24 و 13 درطرح فازهای 22-24  احداث شده است.

درراستای شرح کار شرکت تسکو،این شرکت درحال حاضردراین پالایشگاه برفعالیتهای پیش راه اندازی پیمانکاران ساخت ،شامل فعالیتهای:  هیدروتست،Flushing،Restatement،Box-up، Alignmentوتستهای برق وابزاردقیق (Continuity Test) ،کالیبراسیون وFunction Testدرواحدهای آبگیر،یوتیلیتی،پروسس،پستهای برق وITRهاوسیستم کنترل، نظارت داردکه پس ازاتمام وتکمیل فعالیتهای فوق،مسئولیت راه اندازی،Start-upوبهره برداری ازپالایشگاه را تا زمان Handoverبرعهده خواهد داشت.