نام پروژه: طرح توسعه پارس جنوبی

کارفرما: پترو پایدار ایرانیان

کارفرما اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

وضعیت پروژه: درحال اجرا

جزییات سوابق اجرایی پروژه های شرکت :

طرح توسعه فازهای 13 پارس جنوبی:

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

اعضای کنسرسیوم : شرکت پتروپایدار ایرانیان، شرکت مپنا، شرکت صدرا

موضوع پروژه :

  • نظارت برپیش راه اندازی، اجرای عملیات راه اندازی و Start-upپالایشگاه

شرح پروژه :

مجموعه پالایشگاه گازی فاز 13 درساحل خلیج فارس درمنطقه ویژه پارس 2 در 230 کیلومتری شهربوشهرایران واقع شده است. این پالایشگاه باظرفیت پالایش2000MMSCFD برای تولیدگازصادراتی،اتان گازی باکیفیت موردنظرواحدهای پتروشیمی،پروپان وبوتان ومیعانات تثبیت شده طراحی وساخته شده است.

تاسیسات دریایی

تعدادچاه:  (36+2) حلقه، ( دوحلقه بعنوانappraisal )

سکوهای دريائی: 4 سکوهريک جهت توليد 500 ميليون استانداردفوت مکعب درروز.

خطوط لوله اصلي: دوخط 32 اينچی انتقال گازازسکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی جمعاً بطول 180 کيلومتربه همراه دورشته خط 4/5 اينچ تزريقMEG .

خطوط لولهInfield: دورشته خط 18 اينچي انتقال گازازسكوهاي اقماري به خروجي سكوهاي اصلي،جمعاًبطول 14 كيلومتربه همراه دورشته خط لوله 4 اينچي تزريقMEG.

پالايشگاه خشكي 

دراين پالايشگاه گازبه همراه مايعات ورودي فرآورش گرديده ومحصولات ذيل توليد ميگردد:

- 50 ميليون استانداردمترمكعب درروزگازتصفيه شده.

- 1/1 ميليون تن درسال گازمايع جهت صادرات.

- 80 هزاربشكه درروزميعانات گازي جهت صادرات.

- يك ميليون تن درسال گازاتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.

محصولات جانبي

گوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن درروزجهت صادرات.

درراستای شرح کار شرکت تسکو،این شرکت درحال حاضردراین پالایشگاه برفعالیتهای پیش راه اندازی پیمانکاران ساخت،شامل فعالیتهای:  هیدروتست،Flushing،Restatement ،Box-up، Alignmentوتستهای برق وابزاردقیق (Continuity Test)،کالیبراسیون وFunction Testدرواحدهای پروسسی در محدوده قراردادی نظارت داردکه پس ازاتمام وتکمیل فعالیتهای فوق،مسئولیت راه اندازی،Start-upوبهره برداری ازپالایشگاه راتا زمانHandoverبرعهده خواهد داشت.