• يك واحد بهره برداري در حقيقت عبارت است از كارخانه اي با تمامي وسايل لازم كه عمل جداسازي گاز و نفت توليدي از چاه ها در آن صورت مي گيرد و سپس گاز و نفت تفكيك شده به محل مورد نظر ارسال مي گردند. انواع وسايل و ابزار مختلف اعم از لوله ها ، شيرها ، دستگاههاي تفكيك كننده ، پمپها ، توربين ها ، ابزار دقيق و غيره اجزاء تشكيل دهنده يك واحد بهره برداري مي باشند. طراحي واحد بهره برداري با توجه به شرايط محل و درنظر داشتن مقدار ظرفيت و به طور كل موقعيت عمل، خود تحت ضوابط خاصي صورت مي گيرد.