راه اندازي مجموعه اي مفصل از تست ها و چك هاي ديناميك و برق دار را شامل مي شود كه به منظور كسب اطمينان و اعلام آمادگي تاسيسات مبني بر اين كه كليه تاسيسات مي توانند به شكلي ايمن و پايدار عمل كنند و عملكردشان كاملا منطبق با مدارك و ويژگي هاي اعلامي از سوي پروژه و استانداردها است، اجرا مي شود.

فعاليت هاي راه اندازي در مكانهاي متفاوتي نظير كارخانه، كارگاه، سايت كاري ، و سايت نهايي انجام مي شود.

راه اندازي شامل چهار فعاليت اصلي است:

چك هاي اوليه : اين چك ها براي حصول اطمينان از تكميل و مستندسازي فعاليت هاي ساختماني و پيش راه اندازي و بررسی چک های انجام شده در مرحله پیش راه اندازی  انجام مي گيرد.

چك هاي عملكردي : اين تست ها به منظور اثبات عملكرد صحيح هر كدام از تجهیزات مربوط به واحد های برق، مخابرات و ابزار دقیق انجام میپذیرد. این تست ها برق دار بوده و به آنها تست های زنده یا برق دار گفته میشود.

آماده سازي لوله ها و ظروف فرايندي : اين آماده سازي ها بدين منظور انجام مي شوند كه اطمينان حاصل شود فلنج ها به قدر كافي محكم بسته شده اند و مي توان بطور ايمن سيال را وارد اين تجهيزات نمود. آماده سازي شامل فعاليت هاي متعددي نظير خشك نمودن لوله ها ، تست نشتي فرايندي و خنثي سازي محيط داخل تجهيزات و بارگيري كاتاليست ها و مواد شيميايي مورد استفاده در سيستم است.

تست هاي عملياتي : اين تست ها به منظور اثبات آمادگي تجهيز براي عمليات مداوم انجام مي شوند. بدين منظور تجهيزات به مدت زمان زيادي در سرويس موقت قرار داده مي شوند. قبل از انجام این تست ها حتما باید موارد زیر لحاظ شود:

  • تستهای مربوط به تست هاي عملياتي و آماده سازي خطوط لوله و مخازن فرايندي با موفقیت انجام شده باشد.

  • قبل از انجام تست از ایمن بودن محیط و تجهیزاتی که قرار است تست شود اطمینان حاصل کرد.

پس از تاييد اتمام موفقيت آميز كليه اين فعاليت ها ، پايان راه اندازي اعلام مي گردد. در صورت نياز ممكن است تست هاي عملياتي با مواد هيدروكربني و خطرناك مورد تاييد انجام گردند.