پيش راه اندازي مجموعه اي مفصل از تست ها و چك هاي استاتيك و بدون برق است كه بر روي تك تك آيتم ها يا اجزاي مجتمع به منظور كسب اطمينان از انطباق كامل تاسيسات با مدارك و مشخصات اعلامي از سوي پروژه و استانداردها انجام مي شود.

فعاليت هاي پيش راه اندازي در مكانهاي متفاوتي نظير كارخانه، كارگاه، سايت كاري ، و سايت نهايي انجام مي شود. در حالت كلي، شرح كار پيش راه اندازي دست كم شامل موارد زير مي شود:

  • كاليبراسيون قطعات تجهيزات

  • تست هاي استاتيك قطعات تجهيزات

  • چك هاي انطباقي بر روي قطعات تجهيزات

  • عمليات خاص نظير تست و پاكسازي خطوط لوله و ظروف تحت فشار فرايندي

  • فعاليت هاي حفظ و نگهداري

  • فعاليت هاي مستندسازي

 

پيش راه اندازي شامل سه فعاليت اصلي است:

  • چك هاي انطباقي : چك هايي كه به منظور تاييد انطباق با الزامات پروژه انجام مي شود. در واقع در این چک ها از نصب درست تجهیزات مطابق با نقشه های مربوط به تجهیز اطمینان حاصل میکنیم. پيش از آغاز هر گونه فعالیتی، پيمانكار اطمينان حاصل مي كند كه تمام كارهاي ساخت مرتبط تكميل شده ، تمام ارتباط بين اجزا برقرار شده است. به منظور انجام اين چك ها پيمانكار از مدارك چك ليست استفاده مي نمايد.در واقع اين چك ها بر روي هر تجهيز يا قطعه اي نظير تجهيزات ابزار دقيق، پكيج ، موتور الكتريكي، كابل، ظروف فرايندي و مانند آنها انجام مي شود تا وضعيت خود تجهيز، كيفيت نصب و انطباق آنها با نقشه هاي پروژه، دستورالعمل سازنده، مقررات ايمني، كدها، استانداردها و تجارب معتبر به شكل چشمي و ظاهري تاييد شود..

  • تست هاي استاتيك / بدون برق: تست هايي كه بر روي تك تك تجهيزات براي تاييد كيفيت / عملكرد انجام مي شود. پيش از آغاز هر گونه تستي، پيمانكار اطمينان حاصل مي كند كه تمام كارهاي ساخت مرتبط تكميل شده ، تمام ارتباط بين اجزا برقرار شده و چك هاي مرتبط بر اساس دستورالعمل ها تكميل شده اند. همچنین پیمانکار موظف است پیش از انجام تستها دستورالعمل تست مرتبط را جهت تاييد، برای كارفرما ارسال نمايد. پيمانكار اطمينان حاصل مي كند كه موقعيت كاري تميز بوده، دسترسي كافي به تجهيزات وجود دارد و تمام تجهيزات تست و ابزارها براي انجام صحيح تست موجود هستند. شایان ذکر است که وظیفه اجرای ایمن تست ها بعهده پیمانکار میباشد و پيمانكار تست ها را بر اساس دستورالعمل ها اجرا نموده، نتايج آن را در برگه های تست  ثبت مي نمايد.

  • تست هاي لوله كشي: اين تست ها براي چك كردن كارهاي انجام شده بر روي خطوط لوله صورت گرفته و مي تواند شامل پاكسازي اوليه با هوا ، شستشوي اوليه با آب ، تست فشار (هيدروتست يا تست فشار با آب) ، فعاليت هاي تميزكاري لوله ها با هوا  و نظاير آنها باشد. در واقع در این تست ها از اتصالات خطوط لوله، توانایی تحمل فشار لوله و تمییز بودن داخل آنها اطمینان حاصل مینماییم. تمامی تست های نام برده شده در قالب پکیجی که به آن تست پکیج خطوط لوله گویند بصورت مجزا انجام میگیرد.

  • فعاليت هاي پيش راه اندازي با تاييد تكميل موفقيت آميز اين فعاليت ها به پايان ميرسد