نام پروژه: طرح توسعه پارس جنوبی

کارفرما: مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ایزوایکو)

کارفرما اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

وضعیت پروژه: تحویل قطعی

سکوی فاز 16 پارس جنوبی :

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

نام کارفرمای پروژه : شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ایزوایکو)

موضوع پروژه :

 • نظارت برپیش راه اندازی،اجرای عملیات راه اندازی وStart-up سکو

 • عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سکو

 • عملیات اجرایی برق، ابزار دقیق و مخابرات سکو

شرح پروژه :

 • میدان گازی پارس جنوبی،حدود 100 کیلــومتری جنوب غربی عسلــویه درخلیج فارس قراردارد. براساس برنامهNIOC که درراستای توسعه میدان گازی پارس جنوبی بوده است،راه اندازی فازهای 15 و16 ازاولویت خاصی برخورداربوده است.

 • برای سکوی دریایی فاز 15و16 ،کنسرسیومی متشکل ازشرکتهایISOICO  ، SAFF،  IOECایجادشد. دراین راستا شرکت ISOICOپیمانکار EPCفاز 16،شرکتSAFFپیمانکارEPCفاز 15 ،وشرکتIOECپیمانکارخط لوله دریایی می‌باشد. طراحی اولیه توسط شرکت Aker Kvaerner انجام شده است درحالیکه طراحی تفصیلی برعهده شرکت  SLTEبوده است. هرکدام ازسکوهای سرچاهی شامل یک سکو،یک پلسکویی باتگیه‌گاه میانی ویک سکوی فلر می‌باشد.هرکدام ازسکوهای سرچاهی دارای 15 مجرامی‌باشد( 12 چاه تولیدی و 3 چاه برای آینده). هرسکوبرای حداکثرظرفیت تولید MMSCFD 1200وتولیدروزانه1000MMSCFDطراحی شده است .

شرح اهم فعالیت های انجام شده در پروژه :

  • فعالیت های حوزه مهندسی اجرا و راه اندازی :

   • بازنگری کلیه مدارک مهندسی پروژه (Engineering Review) شامل رویه ها، P&ID، SLD و ... .

   • تهیه و تدوین MDR مدارک عملیات اجرایی برق، ابزار دقیق و مخابرات

   • تهیه و تدوین 85 مدرک راه اندازی براساس MDR پروژه

   • تهیه Operating Manual مربوط به سکوی فاز 16

   • تهیه مارک آپ نقشه های P&ID Marked Up

   • تهیه مارک آپ نقشه های برق SLD Marked Up

   • تهیه و تدوین پکیج های Leak Test پلات فرم

 • فعالیت های انجام گرفته در حوزه عملیات اجرایی پروژه :

 • تشکیل ساختار سازمانی و عملیاتی مستقل در عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق و مخابرات

 • انجام کلیه فعالیت های اجرایی برق، ابزار دقیق و مخابرات سکوی فاز 16

 • همکاری با تیم اجرایی کارفرما در فعالیت های اجرایی پایپینگ و مکانیکال نظیر:

 • تجهیز و تشکیل کارگاه اسپول سازی

 •  تجهیز کارگاه و شاپ خطوط لوله اینکونل

 •  تهیه و تدوین پکیج های تست و ترسیم لوپ های فلاشینگ

 • نصب سازه های فلزی، تجهیزات ثابت و دوار

فعالیت های انجام گرفته در حوزه عملیات راه اندازی و استارت آپ :

 • تشکیل ساختار سازمانی و عملیاتی مستقل در بخش راه اندازی سکوی فاز 16

 • نظارت بر کلیه فعالیت های و تست های پیش راه اندازی در بخش های پایپینگ، مکانیکال، برق، ابزار دقیق و مخابرات

 • انجام فعالیت های تست و راه اندازی بخش های تاسیسات جانبی سکو شامل سیستم دیزل، پکیج هوای ابزار دقیق، HVAC، و سیستم روشنایی سکو.

 • انجام 70 درصد از فعالیت های مرتبط با تست لوپ های سیستم کنترل در خشکی

 • تهیه Special Tools و مواد مصرفی راه اندازی

 • انجام عملیات PIG RUNNING و INERTING خط 32 اینچ از سکو فاز 16 به سمت خشکی در تاریخ 08/09/1393 و دریافت Pig در تاریخ 09/09/1393   انجام شد و پس از آن راه‌اندازی ردیف سوم گازی با استفاده از گاز ترش ، از سکو فاز 16 در تاریخ  09/09/1393 انجام شد.